Villkor för tävlingen DreamBig Sigma Innovation Race 2018

Välkommen att tävla i DreamBig Sigma Innovation Race – en global och jämställd, entreprenör- och innovationstävling inom området digitalisering och tech.

Alla är välkomna att skicka in sitt tävlingsbidrag – det kan vara en affärsidé som antingen är en tjänst eller produkt. Din affärsidé kan befinna sig i olika stadier (idé, Proof of Concept, prototyp osv) men det är viktigt att idén inte är kommersialiserad.

Innovationstävlingen är öppen för alla branscher, t ex Fintech, Medtech, Telecom, Foodtech och Automotive.

Vem kan söka? 

Man kan ansöka antingen som enskild tävlande eller som ett team (i fortsättningen refererad till som tävlande). Minimiålder för samtliga tävlande är 18 år.DreamBig är en jämställd tävling uppmuntrar vi både kvinnor och män att delta. 
DreamBig är en global tävling har tävlande utanför Sverige, som kvalificerar sig att delta under pitch-dagen eller vinner en plats i DreamBig Accelerator Program, möjlighet att delta på distans via länk. 

Görs ansökan med ett team ska det utses en representant som företräder teamet och ansvarar för registrering och inlämning av en ansökan. Övriga lagmedlemmar måste dock alltid anges.  
Representanten agerar på uppdrag av teamet och godkänner tävlingens Villkor och garanterar att teamet godkänt att följa dessa. Representanten ansvarar för att varje medlem i teamet som deltar i inlämningen av ansökan eller i beslut som rör ansökan har läst och uppfyller villkoren. 

En person kan delta i mer än ett team och även delta i programmet som enskild tävlande.  

Det är tillåtet att skicka in fler än ett tävlingsbidrag. 

 

Ansökningsperiod 

Ansökan är stängd.

 

Generella villkor 

Tävlande är ansvarig för att de tävlingsidéer som skickats in inte bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter såsom patent eller upphovsrätt. Juryn eller Sigma IT Consulting ansvarar inte för eventuella överträdelser av immateriella rättigheter. 

Tävlande godkänner att Sigma IT Consulting ersätts för alla skador och kostnader som uppstår till följd av tredje parts immateriella rättighetsfordringar mot DreamBig avseende inlämnade tävlingsbidrag. 

Alla tävlingsbidrag ska vara tävlandes egen idé. 

När tävlingsbidraget inlämnats har juryn och Sigma IT Consulting rätt att analysera och utvärdera idén och / eller lösning 

Juryn eller Sigma IT Consulting får inte använda tävlingsbidrag utan överenskommelse och godkännande av respektive tävlande. 

 

Urvalskriterier

Juryn bedömer såväl affärsidén som de tävlande utifrån följande kriterier: 

Innovation: Hur innovativ är idén och vilka möjligheter till expansion finns på marknaden? 

Tekniskt genomförande: Ger den tekniska implementeringen av produkten eller tjänsten en framtida tillväxtmöjlighet som motsvarar affärsbehovet? 

Kommersiell möjlighet: Vilken marknadspotential har affärsidén? 

Entreprenörskap och affärsmässighet:  För att framgångsrikt realisera sin affärsidé krävs realism, driv och engagemang samt en vilja att lyckas.  

Juryns beslut kan ej överklagas. 

 

DreamBig tävlingspris 

Vinnande tävlingsbidrag i DreamBig får delta i DreamBig Acceleratorprogram vilket har ett värde upp till tre miljoner kronor. Acceleratorprogrammet är behovsdrivet vilket innebär att programmet anpassas utifrån tävlandes specifika behov för att driva sin idé framåt.  

Detta sker inom områdena strategi, teknik, kommunikation, marknadsföring och sälj. 

Den/de tävlande som vinner tar tillsammans med ansvarig för acceleratorprogrammet på Sigma IT Consulting fram en behovsanpassad genomförandeplan. 

 

Motprestation 

Alla bidrag som går vidare till final godkänner att Sigma IT Consulting får använda inskickat material i kommunikation kring DreamBig. T ex klipp från ansökningsfilmen, bilder på deltagare, dock inte något som avslöjar viktiga detaljer kring idéer och affärsplaner. 

Detta innebär att Sigma IT Consulting har rätten att publicera hela eller delar av bidraget och bilder av de tävlande i våra digitala kanaler, dock alltid i enlighet med svensk lag och god sed. 

Genom att skicka in ett tävlingsbidrag förbinder sig tävlande att delta vid ett pitch-tillfälle om det går till delfinal. Går teamet även till slutfinal förbinder sig tävlande att närvara vid tillkännagivandet av vinnare under Sigmas Inspirationsdag i slutet på året. För internationella tävlande är medverkan via länk möjlig. 

Alla inblandade i DreamBig har tystnadsplikt och äger ingen rättighet att använda eller förmedla idéer/lösningsförslag i kommersiellt syfte utan medgivande från den tävlande. 

Dessa villkor gäller samtliga tävlande (inkl alla lagmedlemmar) som tävlar i DreamBig. För deltagande i acceleratorprogrammet krävs att dessa villkor uppfylls. Därefter kommer separat avtal att tecknas kring deltagandet i acceleratorprogrammet. 

 

Ansvarig för tävlingen

Sigma IT Consulting

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss? 

Skicka ett mail till dreambig@sigma.se 

Eller kontakta Beatrice Silow, beatrice.silow@sigma.se eller telefon 0703-791506